Kimberley Galenkamp

Artikel 1: definities

1.1 Kimberley Galenkamp, gevestigd in Hillegom, ondermening genaamd Kimberley Galenkamp, bij de KvK te vinden onder het nummer: 86545310, wordt in deze algemene voorwaarden genoemd als dienstverlener.
1.2 Klant: degene die een samenwerking met Kimberley Galenkamp is aangegaan.

Artikel 2: toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle samenwerkingen, offertes, facturen, overeenkomsten, levering van diensten en producten, tenzij anders schriftelijk is afgesproken.  
2.2 De klant verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden door het accepteren van de algemene voorwaarden bij een online betaling, ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging.

Artikel 3: Offertes en voorstellen

3.1 Als er niet nadrukkelijk een aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
3.2 De in de offerte genoemde prijzen gelden enkel voor dat aanbod, hier kan geen beroep op worden gedaan voor toekomstige producten en/of diensten. 
3.3 Mocht de offerte of het voorstel een typefout bevatten, waarvan de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat dit een vergissing betreft, dan kan de klant de dienstverlener hier niet voor aansprakelijk stellen.
3.4 Na het verstrijken van de duur van de samenwerking, in geval van een traject met een begin- en eindduur, kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook. 
3.5 Voor alle coaching sessies, trajecten en workshops geldt dat dit vooruit betaald dient te worden.

Artikel 4: Rechten en verplichtingen Kimberley Galenkamp

4.1 De dienstverlener zal de samenwerking naar beste kunnen uitvoeren.
4.2 Kimberley Galenkamp is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, de samenwerking stop te zetten.
4.3 Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient de dienstverlener met de klant in overleg naar een passende oplossing te zoeken. 
4.4 De dienstverlener is gerechtigd om voor promotionele doeleinden een gegeven review van de klant anoniem te publiceren op alle online en offline kanalen van de de dienstverlener. Indien akkoord van de klant mag de dienstverlener de review plaatsen met naam en toenaam.
4.5 De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen klant, herroeppingsrecht

5.1 De klant dient zich te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, mits anders overeengekomen.
5.2 De particuliere klant mag een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een dienst, anders dan een online cursus, binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden, mits de dienst nog niet geleverd is.
5.3 Bij klachten over de door de dienstverlener geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten schriftelijk kenbaar te maken aan Kimberley Galenkamp binnen 8 dagen na levering van de dienst. De dienstverlener zal zoeken naar een passende oplossing in alle redelijkheid en billijkheid.  
5.4 De klant kan zich niet herroepen en geen enkele claim opleggen bij de dienstverlener wat te maken heeft met de behaalde resultaten of gegeven adviezen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de handelingen. 
5.5 Indien er door de klant binnen 10 werkdagen voorafgaand aan de dienst wordt geannuleerd, is de dienstverlener gerechtigd om 70% van de afgesproken prijs in rekening te brengen. Binnen 5 werkdagen voorafgaand aan de dienstverlening is dit bedrag 100%. 
5.6 Indien de klant de dienst binnen 10 werkdagen voorafgaand aan de dienst wilt verplaatsen naar een andere datum, dan is dat uitsluitend mogelijk met goedkeuring van de dienstverlener. Indien goedkeuring, is de dienstverlener gerechtigd om 25% extra te factureren op de afgesproken prijs.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk is veroorzaakt.
6.2 De klant is onder geen enkele uitzondering zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, workshop of online cursus en kan hier geen rechten aan ontlenen.
6.3 Op het moment dat de klant recht heeft op een schadevergoeding van de dienstverlener bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht.
6.4 De klant gaat ermee akkoord dat de dienstverlener onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk is of aansprakelijk kan worden gehouden die verband houden met de door derden geleverden diensten en producten.

Artikel 7: Terugbetaal- en retouneringsbeleid

7.1 Zodra de klant een (online) cursus, training of programma heeft gekocht, heeft de klant een betalingsverplichting. Indien de klant direct toegang krijgt tot de online cursus of het programma, is herroeping niet mogelijk. De klant heeft geen recht op terugbetaling.
7.2 Als de klant de cursus, training of het programma in delen ontvangt, is het mogelijk om het bedrag na ratio terug te ontvangen. Voorbeeld: als een cursus 100 euro kost, en de klant heeft 2 van de 4 modules ontvangen, en de klant maakt gebruik van zijn/haar herroepingsrecht, dan krijgt de klant 50% van het overgemaakte bedrag terug. Als alle 4 de modules in dit voorbeeld al aan de klant geleverd zijn, dan is restitutie niet meer mogelijk.
7.3 De dienstverlener heeft het recht om de prijs van de cursus, training of het programma te alle tijden aan te passen. Hier kan de klant geen rechten aan ontlenen.
7.4 Verspreiden van een cursus, training of programma, waaronder het doorsturen naar anderen, is ten strengste verboden. Hier hangen nadelige financiële consequenties aan voor de klant.
7.5 De dienstverlener mag de inhoud van de cursus, training of het programma te allen tijden aanpassen.
7.6 De klant mag in geen gevallen onderdelen van de cursus, training of het programma kopiëren of verspreiden.
7.7 De dienstverlener mag iemand weigeren tot klant, ook bij een online cursus, training of programma.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

8.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door de dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte materie openbaar te maken, te verveelvoudigen, of aan derden beschikbaar te stellen, mits daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door de dienstverlener. 
8.2 Bij inbreuk is de klant de dienstverlener een vergoeding schuldig van ten minste driemaal het bedrag waarvoor het product of de dienst verkocht is aan de klant.

Artikel 9: Betaling

9.1 De betalingsverplichting van de klant begint op de dag waarop de overeenkomst/samenwerking tot stand komt.
9.2. De door de dienstverlener verzonden facturen worden voorafgaand aan de dienstverlening verstuurt en dienen door de klant binnen 30 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
9.3 De dienstverlener mag de samenwerking eenzijdig beëindigen indien er niet aan de afgesproken betalingstermijn wordt voldaan.
9.4 Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant, naast het verschuldigde bedrag, gehouden tot betaling van de volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke incassokosten van minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen. Hierbij komen ook de overige kosten (zoals, maar niet uitsluitend: advocaten, deurwaarders en incassobureaus). 
9.5 Wanneer niet het gehele traject of de gehele cursus of training wordt doorlopen is de klant alsnog verplicht om het volledige bedrag van de dienst of het product te betalen. 

Artikel 10: Onderbreking van de dienst of overmacht

10.1. In het nakomen van de overeenkomst onmogelijk is vanwege overmacht, is de dienstverlener niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst. Na 90 dagen zijn zowel klant als dienstverlener gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, waarnaar percentueel verrekent wordt wat de klant financieel terug mag krijgen.
10.2 Indien de klant de overeenkomst wegens overmacht wilt ontbinden, kunnen hier geen rechten aan ontleent worden, mits in strijd met artikel 5.  

Versie Algemene Voorwaarden: januari 2024